menu show/hide

RW Rakoczy & Wroński

Adwokaci i radcy prawni Kancelarii, w szczególności adwokat Waldemar Rakoczy oraz radca prawny Bartłomiej Wroński, reprezentują naszych klientów w procesach sądowych prowadzonych w wydziałach cywilnych i gospodarczych sądów powszechnych oraz w postępowaniach administracyjnych przed sądami administracyjnymi.

 

Prowadzimy sprawy sądowe w imieniu klientów biznesowych oraz osób nie prowadzących działalności gospodarczej.

 

Kontakt w sprawach z zakresu sporów sądowych:

 

- adwokat Waldemar Rakoczy

 • sprawy dotyczące wykonania umów

  Dochodzimy na zlecenie naszych klientów zapłaty należności pieniężnych z umów handlowych, zajmujemy się dochodzeniem roszczeń o charakterze niepieniężnym.

   

  Występujemy przed sądami w sprawach dotyczących wzajemnych rozliczeń w przypadku rozwiązania umów przed terminem ich wykonania lub odstąpienia od umowy przez jedną z jej stron. Egzekwujemy należności z umów handlowych, dochodzimy roszczeń z umów budowlanych, transportowych, własności intelektualnej (prawno autorskich, programów komputerowych, własności przemysłowej). Prowadzimy procesy sądowe dotyczące rozliczeń procesów inwestycyjnych.

   

   

  Prowadzimy sprawy sądowe dotyczące rozliczeń pomiędzy inwestorem, wykonawcami i podwykonawcami. Zajmujemy się w tym zakresie sprawami dotyczącymi wykonania/niewykonania umów, nienależytego wykonania/niewykonania umów, rozliczeń pomiędzy kontrahentami, karami umownymi, odstąpieniem od umowy, roszczeniami gwarancyjnym, zabezpieczeniami wekslowymi, gwarancjami ubezpieczeniowymi. Występujemy przed sądami powszechnymi oraz polubownymi.

 • sprawy korporacyjne

  Prowadzimy sprawy sądowe dotyczące wykluczenia wspólników ze spółek prawa handlowego, unieważnienia uchwał zgromadzeń wspólników, rozliczeń finansowych pomiędzy byłymi wspólnikami oraz w innych przypadkach objętych regulacją kodeksu spółek handlowych.

 • spory dotyczące nieruchomości

  Występujemy na drodze sądowej w sprawach dotyczących:

   

  - zniesienia współwłasności nieruchomości,

  - podziałów nieruchomości,

  - uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,

  - ustanowienia służebności drogi koniecznej,

  - rozliczeń z tytułu nakładów poniesionych na nieruchomość

   

  oraz w wielu innych sprawach dotyczących nieruchomości, które jako sporne rozpoznawane są przed sądami powszechnymi.

 • sprawy odszkodowawcze

  Zajmujemy się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych (odszkodowań) z tytułu szkody wyrządzonej na skutek niewykonania lub wadliwego wykonania umów, zdarzeń wyrządzających szkodę określanych jako czyny niedozwolone (delikty), roszczeń odszkodowawczych z tytułu deliktów medycznych, wypadków w czasie pracy lub związanych z wykonywaniem pracy, wypadków samochodowych.

 • sprawy z zakresu prawa pracy

  Prowadzimy sprawy zarówno na zlecenie pracodawców jak i pracowników. Sprawy te obejmują roszczenia pracownicze związane z rozwiązaniem stosunku pracy (o przywrócenie do pracy, odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę), ustalające zaistnienie wypadku przy pracy, ustalające istnienie bądź nieistnienie stosunku pracy oraz stosunków nawiązywanych na podstawie innych niż umowa u pracę umów prawa cywilnego (umowa o dzieło, umowa zlecenia).

 • sprawy podatkowe

  Przy współudziale współpracującego z naszą Kancelarią jednego z większych krakowskich biur biegłych rewidentów pomagającego nam w kwestiach wymagających specjalistycznej wiedzy księgowej, prowadzimy sprawy przed sądami administracyjnymi (a wcześniej przed organami podatkowymi i celnymi). Sprawy te dotyczą należności podatkowych publicznoprawnych (podatek VAT, dochodowy, od nieruchomości, opłata paliwowa, upłata z tytułu użytkowania wieczystego). Kwestionujemy w imieniu naszych klientów zasadność decyzji wymiarowych w zakresie podatkowym prowadząc postępowania odwoławcze przed organami podatkowymi oraz reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.