menu show/hide

RW Rakoczy & Wroński

Prawo konkurencji jest jedną ze specjalizacji prawników Kancelarii Prawnej Rakoczy Wroński, w szczególności adwokata Waldemara Rakoczego, który zagadnieniami z zakresu prawa konkurencji zajmuje się od wielu lat, a praca w Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego pozwoliła mu zdobyć niezbędną wiedzę do prowadzenia spraw z tej dziedziny.

Pomagamy naszym klientom w sprawach, w których ich interesy rynkowe są naruszone poprzez stosowanie przez konkurentów nieuczciwych praktyk rynkowych lub praktyk stanowiących nadużycie pozycji dominującej lub monopolistycznej na rynku.

Zajmujemy się naruszeniami konkurencji poprzez wykorzystywanie znaków towarowych, innych praw własności intelektualnej, mocnej pozycji rynkowej firmy, nazwy, podobnych do konkurentów domen internetowych, rozpowszechnianie nieprawdziwych, wprowadzających w błąd informacji, stosowanie praktyk naruszających dobre imię oraz renomę firmy.

Prowadzimy działania eliminujące takie praktyki oraz dochodzimy roszczeń odszkodowawczych będących skutkiem naruszeń.

Reprezentujemy podmioty zagraniczne na polskim rynku jak i podmioty polskie, których interesy zagrożone są praktykami stosowanymi przez międzynarodowe koncerny działające na rynku polskim.


Zajmujemy się sprawami dotyczącymi importu równoległego na terytorium Polski oraz UE.

 

Kontakt w sprawach z zakresu prawa konkurencji:

 

- adwokat Waldemar Rakoczy

 • praktyki ograniczające konkurencję 

  Pomagamy naszym klientom prowadzącym działalność gospodarczą w zwalczaniu praktyk rynkowych:

  1) których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku, polegających w szczególności na:

  1. - ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów;
  2. - ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji lub zbytu oraz postępu technicznego lub inwestycji;
  3. - podziale rynków zbytu lub zakupu;
  4. - stosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych warunków umów, stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji;
  5. - uzależnianiu zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy;
  6. - ograniczaniu dostępu do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem;
  7. - uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny.

  2) stanowiących nadużycie pozycji dominującej, polegających w szczególności na:

  • - bezpośrednim lub pośrednim narzucaniu nieuczciwych cen, w tym cen nadmiernie wygórowanych albo rażąco niskich, odległych terminów płatności lub innych warunków zakupu albo sprzedaży towarów;
  • - ograniczeniu produkcji, zbytu lub postępu technicznego ze szkodą dla kontrahentów lub konsumentów;
  • - stosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych warunków umów, stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji;
  • - uzależnianiu zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy;
  • - przeciwdziałaniu ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji;
  • - narzucaniu przez przedsiębiorcę uciążliwych warunków umów, przynoszących mu nieuzasadnione korzyści;
  • - podziale rynku według kryteriów terytorialnych, asortymentowych lub podmiotowych.

 • praktyki nieuczciwe

  Nasza kancelaria pomaga podmiotom gospodarczym w przypadku działań osób trzecich noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, a więc takich zachowań, które polegają na:

  • - takim oznaczaniu przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości,
  • - opatrywaniu towarów lub usług w fałszywe lub oszukańcze oznaczenia, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia towarów, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów lub usług,
  • - przekazaniu, ujawnieniu lub wykorzystaniu cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,
  • - naśladowaniu gotowego produktu innych podmiotów,
  • - rozpowszechnianiu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorstwie w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody,
  • - utrudnianiu innym przedsiębiorstwom dostępu do rynku poprzez sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów produkcji lub świadczenia albo ich odsprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych podmiotów (dumping, ceny dumpingowe),
  • - nakłanianiu osób trzecich do odmowy sprzedaży innym przedsiębiorstwom albo niedokonywania zakupu od innych przedsiębiorców towarów lub usług, rzeczowo nieuzasadnione,
  • - nierównym traktowaniu niektórych klientów (bojkot klientów lub towarów, dyskryminacja),
  • - prowadzeniu reklamy wprowadzającej w błąd lub z innych powodów niedozwolonej (reklama nierzeczowa, reklama porównawcza, reklama ukryta).