menu show/hide

RW Rakoczy & Wroński

Po wprowadzeniu w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii w związku z wystąpieniem koronowirusa (COVID-19) wiele branż z dnia na dzień utraciło nie tylko możliwość normalnego funkcjonowania, ale przede wszystkich swoje źródło dochodu. W chwili obecnej trudno jest przewidzieć jak długo będą stosowne obostrzenia w naszym kraju i w związku z tym nie sposób przewidzieć skali spowodowanych nimi strat. Nasza Kancelaria wychodząc naprzeciw bieżącym problemom Klientów związanych z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, prowadzi doradztwo w tym zakresie. Zapewniamy Naszym Klientom pomoc prawną w rozwiązaniu ich problemów w jak najbardziej korzystny dla nich sposób. Dzięki temu mogą przetrwać ten trudny dla nich okres.

 

 

Rozwiązywanie lub zmiana warunków umów najmu

 

Zakaz prowadzenia działalności dotknął w szczególności najemców obiektów komercyjnych takich jak: restauracje, kawiarnie, kina, kluby, podmioty prowadzące działalność w handlu detalicznym (tekstylia, odzież, obuwie, meble, oświetlenie, RTV, AGD, księgarnie). Ma to ogromny wpływ na całą gospodarkę, płynność finansową, a od przetrwania tego okresu zależy jak wiele zamkniętych obecnie firm powróci na rynek. Zdajemy sobie sprawę z  tego, że oczekiwania najemców obiektów komercyjnych, którzy zaprzestali działalności sprowadzają się do tego, aby nie płacić czynszu i innych opłat za ten okres.

Nasza Kancelaria obecnie świadczy usługi prawne w sprawach dotyczących rozwiązywania zawartych umów najmu lub zmiany ich warunków, w szczególności finansowych. Praktyka Naszej Kancelarii w tym zakresie obejmuje analizę sytuacji faktycznej i prawnej najemców obiektów komercyjnych, w tym analizę umów najmu, w szczególności pod kątem postanowień dotyczących siły wyższej, a także możliwości zmiany stosunku prawnego z uwagi na nadzwyczajną zmianę stosunków (rebus sic stantibus). Doradzamy i pomagamy Klientom w zakresie działań procesowych mających na celu zmianę obowiązków wynikających z umowy najmu, w szczególności poprzez wstrzymanie obowiązku płatności czynszu lub innych opłat wynikających z umowy najmu, obniżenia czynszu oraz takich opłat lub odroczenia płatności z tego tytułu.

 

 

Rozwiązywanie umów deweloperskich

 

Nasza Kancelaria od wielu lat specjalizuje się w umowach deweloperskich. Pomagamy w zawieraniu oraz negocjowaniu takich umów, wyjaśniamy znaczenie poszczególnych zapisów umownych w celu ułatwienia wynegocjowania jak najkorzystniejszych warunków ich zawarcia ale także pomagamy w podjęciu działań prawnych związanych z ich rozwiązaniem lub odstąpieniem od już zawartej umowy deweloperskiej. Pomagamy także w podjęciu działań prawnych mających na celu rozliczenie finansowe umów deweloperskich w przypadku ich rozwiązania.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że ze względu na istniejącą sytuację epidemiologiczną i występujące w związku z nią utrudnienia, zawarcie umów o ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie własności tego lokalu na nabywcę w wykonaniu umowy deweloperskiej może ulegać opóźnieniom. Ponadto strony umów deweloperskich, w szczególności nabywca lokalu mogą być zainteresowane odstąpieniem od tych umów. Nasza Kancelaria zajmuje się obecnie analizą zawartych umów deweloperskich pod kątem możliwości zmiany warunków (np. przedłużenia terminów), czy też możliwości rozwiązania lub odstąpienia od tych umów i w tym kontekście zwrotu zaliczek, zadatków, poniesionych kosztów np. badania prawnego lub technicznego.

 

 

Upadłość konsumencka

 

Mamy świadomość tego, że istniejąca sytuacja epidemiologiczna może wpłynąć na sytuację finansową osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i prowadzić do ich niewypłacalności. W takim przypadku, osoby fizyczne mogą skorzystać z procedury upadłości konsumenckiej, której celem jest redukcja lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności.

Nasza Kancelaria kompleksowo zajmuje się sprawami związanymi z upadłością konsumenckąObszar tej praktyki obejmuje konsultacje prawne oraz przeprowadzenie pełnej procedury sądowej dotyczącej upadłości konsumenckiej, w szczególności przygotowanie wniosku, zdobycie koniecznych dokumentów i zastępstwo prawne przed Sądem.

 

 

Upadłość przedsiębiorcy

 

Mamy świadomość tego, że istniejąca sytuacja epidemiologiczna może skutkować utratą płynności finansowej wielu przedsiębiorców, a niejednokrotnie prowadzić nawet do ich niewypłacalności. W świetle obowiązujących przepisów prawa, podmioty prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy lub przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia powstania niewypłacalności. Brak wniosku w terminie może rodzić odpowiedzialność cywilną, czy karną przedsiębiorcy lub członków organu odpowiadających za sprawy danego podmiotu.

Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne w sprawach związanych z procedurą upadłościową spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek osobowych przewidzianych przez przepisy kodeksu spółek handlowych, a także jednoosobowych działalności gospodarczych. W tym obszarze zajmujemy się konsultacjami prawnymi w zakresie istnienia podstaw do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, przygotowaniem takich wniosków, zdobyciem koniecznych dokumentów, reprezentacją Klientów w postępowaniach dotyczących ogłoszenia upadłości.

 

Zwrot środków podróży od biur turystycznych z tytułu niezrealizowanej usługi turystycznej

 

Pomagamy naszym klientom w odzyskaniu opłaconych przez nich usług turystycznych niezrealizowanych lub które nie będą mogły być zrealizowane z powodu pandemii koronowirusa w przypadku odmowy przez biuro podróży ich zwrotu.

 

 

Wpływ stanu epidemii na umowy budowlane

 

Istniejąca sytuacja epidemiologiczna wpływa na przesunięcie terminów oddania obiektów realizowanych w ramach umów o roboty budowlane. Wykonawcy robót budowlanych zaczynają sygnalizować, że z przyczyn od nich niezależnych nie dotrzymają terminów lub budżetu.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że obecnie zagrożone jest prawidłowe wykonywanie przez Wykonawców obowiązków umownych wynikających z umów o roboty budowlane.

Nasza Kancelaria zajmuje się analizą umów o roboty budowlane pod kątem siły wyższej oraz zmiany terminów i budżetów, a także analizą umów powiązanych (umów kredytowych, pożyczek) pod kątem terminów oraz uruchomienia dodatkowych transz.

 

 

Kontakt z Kancelarią

 

W powyższych sprawach istnieje także możliwość kontaktu z nami poza regularnymi godzinami otwarcia Kancelarii pod numerem  +48 791 546 000