menu show/hide

RW Rakoczy & Wroński

Mamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych z zakresu prawa gospodarczego , znamy dobrze przepisy prawne, które go dotyczą, znamy i rozumiemy praktykę urzędów administracyjnych oraz organów na szczeblu rządowym, z którymi mamy do czynienia prowadząc sprawy naszych klientów.

 

Nasza praktyka w obrębie szeroko rozumianego prawa gospodarczego obejmuje prawo cywilne, administracyjne, spółek handlowych, energetyczne, gospodarki nieruchomościami, budowlane, podatkowe, celne, własności intelektualnej, pracy. Jeżeli ponadto nasi klienci - właściciele, udziałowcy, osoby zarządzające w firmach mają jakiekolwiek problemy wynikające z odpowiedzialności karnej lub karnoskarbowej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub pełnieniem funkcji zarządzających, prowadzimy ich obronę przed organami karnymi i karnoskarbowymi.

 

Mamy doświadczenie w prowadzeniu spraw firm zajmujących się handlem paliwami płynnymi, dla których także prowadziliśmy i prowadzimy skomplikowane sprawy podatkowe, w tym przez sądami i organami administracyjnymi. W zakresie prawa gospodarczego obsługujemy firmy z branży budowlanej i energetycznej przez co znamy specyfikę działalności oraz i problemy występujące w tych branżach. Pracujemy zarówno dla dużych firm zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce jak i osób prowadzących indywidualna działalność gospodarczą, dla których prawo gospodarcze a w szczególności specjalizacja w prawie gospodarczym jest podstawą świadczonych dla nich usług prawnych.

 

Obsługę prawną z zakresu prawa gospodarczego  prowadzimy w języku polskim i angielskim (legal english).

 

Kontakt w sprawach dotyczących  prawa  gospodarczego i usług prawnych z tego zakresu:

 

 
- radca prawny Bartłomiej Wroński

 

 • Kontrakty handlowe 

  Usługi prawne z tego zakresu to część usług świadczonych przez naszą Kancelarię w zakresie prawa gospodarczego. Radcy Prawni i Adwokaci naszej Kancelarii przygotowują dla naszych klientów projekty umów w obrocie gospodarczym oraz często uczestniczą w negocjacjach związanych z ich zawarciem, pracują w tym zakresie biegle w języku angielskim. Doświadczenie nabyte w czasie pracy dla polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych pozwala nam na przewidywanie niebezpieczeństw związanych z zawarciem danej umowy jak też na zaproponowanie kontraktu korzystnego dla naszego klienta.

  W naszej pracy spotykamy się z sytuacjami, w których osoby sprawujące funkcje kierownicze w firmach narażone są na ryzyko zawarcia kontraktu, którego wykonanie może narazić ich na osobistą odpowiedzialność wobec osób trzecich, podmiotu, którym zarządzają a nawet odpowiedzialność karną. Pomagamy w takim formułowaniu kontraktów oraz podejmowaniu takich decyzji, które zapobiegną takiej odpowiedzialności bowiem nie będą związane z naruszeniem prawa. Reprezentujemy naszych klientów w sprawach dotyczących ich odpowiedzialności osobistej, przed organami państwowymi oraz sądami. Prawo kontraktowe jako część prawa gospodarczego stanowi istotną specjalizacje naszej Kancelarii od samego początku jej działalności.

 • Dochodzenie roszczeń 

   

  Dochodzimy w imieniu naszych klientów przysługujących im roszczeń w Sądach cywilnych oraz administracyjnych, w szczególności związanych z prawem gospodarczym mającymi związek z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zajmujemy się tak sprawami związanymi z brakiem płatności za należności z tytułu sprzedaży towarów i usług jak też i skomplikowanymi sprawami w zakresie rozliczeń kontraktów budowlanych. Nasi klienci otrzymuję od nas w obrębie tej części prawa gospodarczego profesjonalną pomoc prawników - radców prawnych i adwokatów, działających od lat w sferze obrotu gospodarczego oraz związanego z tym obrotem prawa gospodarczego i w związku z tym znających dokładnie jego specyfikę.

 • Prawo podatkowe i kontroli skarbowej 

  Reprezentujemy w obrębie tej dziedziny prawa gospodarczego klientów w trudnych postępowaniach prowadzonych przez organy skarbowe (Izby Administracji Skarobwej, Urzędy Skarbowe, Urzędy i Izby Celne) jak i postępowaniach przed Wojewódzkimi i Naczelnymi Sądami Administracyjnymi. Radcy Prawni i Adwokaci naszej Kancelarii specjalizujący się w prawie gospodarczym pomagają na każdym etapie prowadzenia takiego postępowania, począwszy od pomocy w zgromadzeniu i wykorzystaniu materiału dowodowego, poprzez pisanie zastrzeżeń do protokołów kontroli, uczestnictwo w czynnościach kontrolnych (np. przesłuchania świadków), sporządzenie odwołań od decyzji organów kontrolnych, skarg do sądów administracyjnych, aż do pełnej reprezentacji w postępowaniu sądowym przed sądami administracyjnymi.
  Z powodzeniem prowadziliśmy sprawy naszych klientów z branży paliwowej oraz importerów towarów z Azji na terytorium Unii Europejskiej.
  Prowadzimy sprawy klientów polskich oraz zagranicznych.


 • Prawo energetyczne 

  Od wielu lat prawnicy naszej Kancelarii świadczący usługi w sferze prawa gospodarczego pracują dla  firm sektora energetycznego. Naszymi klientami są zarówno podmioty świadczące usługi w zakresie infrastruktury energetycznej jak i dostarczające energię. Prowadziliśmy skomplikowane sprawy firm paliwowych, w tym przed organami skarbowymi (Urzędy Skarbowe, Urzędy Kontroli Skarbowej), Urzędem Regulacji Energetyki jak i sądami administracyjnymi.

 • Prawo karne gospodarcze 

  Usługi prawne w zakresie prawa karnego gospodarczego niewątpliwie powodują, iż usługi naszej Kancelarii w zakresie prawa gospodarczego są w pełni komplementarne. Prowadzimy sprawy klientów Kancelarii, którzy prowadząc działalność gospodarczą, na którymkolwiek z jej etapów, weszli w konflikt z prawem karnym. Są to z reguły sprawy objęte rozdziałem XXXVI kodeksu karnego – przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (działanie na szkodę spółki, łapownictwo managerskie, oszustwa finansowe, oszustwa ubezpieczeniowe, pranie brudnych pieniędzy, niezaspokojenie roszczeń wierzyciela, pozorne bankructwo, fałszowanie oznaczeń produktów), kodeksie spółek handlowych (niezgłoszenie upadłości, fałszowanie danych spółki, uniemożliwienie głosowania na zgromadzeniach wspólników, niezwoływanie zgromadzeń wspólników), przepisach prawa upadłościowego, kodeksie karnym skarbowym oraz w innych ustawach szczegółowych z zakresu prawa gospodarczego przewidujących odpowiedzialność karną.

 • Prawo farmaceutyczne 

  Ze względu na charakter usług świadczonych przez nas w tym zakresie prawo farmaceutyczne stanowi jedną z dziedzin prawa gospodarczego jakim się zajmujemy. Prowadzimy sprawy klientów, których istotny obszar prowadzonej przez nich działalności regulowany jest przepisami prawa farmaceutycznego. Od wielu lat pomagamy w interpretacji zmieniających się przepisów w tym zakresie, uczestniczyliśmy jako pełnomocnicy firm farmaceutycznych w negocjacjach cen leków refundowanych z Ministerstwem Zdrowia, pomagamy w bieżącej obsłudze prawnej takich podmiotów.