menu show/hide

RW Rakoczy & Wroński

Jesteśmy Kancelarią specjalizującą się w prawie spółek handlowych w Warszawie oraz Krakowie. Prowadzimy sprawy oraz doradzamy w sprawach korporacyjnych spółek prawa handlowego. Począwszy od procedury rejestracyjnej, poprzez przygotowywanie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz obsługę prawną zgromadzeń wspólników czy też walnych zgromadzeń aż po procedurę związaną z likwidacją czy upadłością spółek, jesteśmy obecni na wszystkich etapach związanych z ich funkcjonowaniem. Znamy specyfikę prawną i podatkową zarówno spółek osobowych jak i kapitałowych stąd też jesteśmy w stanie doradzić optymalną formę prawną dla danej działalności gospodarczej oraz w razie potrzeby dokonać koniecznych czynności prawnych mających na celu jej przekształcenie.

 

W prawie spółek handlowych specjalizuje się w naszej Kancelarii  radca prawny Bartłomiej Wroński, który w trakcie kilkunastoletniej praktyki zawodowej zdobył szeroką wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.


W sytuacji, w której nie jest możliwe lub celowe dalsze prowadzenie działalności gospodarczej i zachodzi konieczność likwidacji lub ogłoszenia upadłości podmiotu gospodarczego, służymy pomocą w podjęciu właściwej decyzji oraz pomagamy w takim przeprowadzeniu całego procesu związanego z zakończeniem działalności aby był on jak najbardziej korzystny dla właściciela a jednocześnie nie narażał na osobistą odpowiedzialność cywilną oraz karną osób zarządzających i odpowiedzialnych za podjęcie decyzji w tym zakresie.

Konstruujemy dodatkowe porozumienia wspólników stanowiące uzupełniające określenie ich praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w spółce. Doradzamy także oraz reprezentujemy naszych klientów w sporach sądowych pomiędzy wspólnikami (udziałowcami) spółek prawa handlowego w szczególności w zakresie dotyczącym rozliczeń finansowych pomiędzy nimi (w tym w przypadku upadłości, likwidacji czy wystąpienia ze spółki) oraz w sprawach dotyczących wyłączenia wspólnika za spółki.

 

Pomagamy należycie ułożyć relacje spółek z członkami zarządów, konstruując i negocjując warunki pełnienia funkcji, w tym w oparciu o kontrakty menedżerskie.

 

Reprezentujemy naszych Klientów w sporach spółek lub wspólników z członkami zarządów, zarówno w przypadkach, gdy zamierzonym rezultatem jest pociągnięcie członka zarządu do odpowiedzialności odszkodowawczej lub karnej (uniknięcie odpowiedzialności członka zarządu wobec spółki), jak i w przypadkach gdy celem jest wyłącznie odwołanie członka zarządu lub zawieszenie członka zarządu. 

 

Obsługę prawną z zakresu prawa spółek handlowych prowadzimy w języku polskim i angielskim (legal english).


Kontakt w sprawach dotyczących prawa spółek handlowych:

 

- radca prawny Bartłomiej Wroński

 

 • rejestrowanie spółek handlowych

  Zajmujemy się rejestracją spółek prawa handlowego. Doradzamy w wyborze optymalnej formy prawnej (rodzaj spółki), przygotowujemy niezbędne dokumenty w tym zakresie oraz przeprowadzamy całą procedurę rejestracyjną w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zakładamy spółki dla obywateli polskich jak i osób fizycznych i prawnych zagranicznych.

 • przekształcanie spółek handlowych (fuzje spółek, podziały spółek)

  Doradzamy w sprawach dotyczących przekształceń spółek prawa handlowego. Począwszy od analiz i konsultacji prawnych zmierzających do ustalenia dopuszczalności i opłacalności przekształcenia, względnie wskazania alternatywnych rozwiązań, poprzez przygotowanie niezbędnych dokumentów, aż do przeprowadzenia procedury przekształcenia spółki w Sądzie rejestrowym, nasi radcy prawni i adwokaci świadczą kompleksowe usługi prawne w tym zakresie.

 • likwidacja spółek handlowych

  Nasi radcy prawni i adwokaci pomagają w procesach likwidacji spółek prawa handlowego. Przeprowadzamy całą procedurę likwidacyjną aż do wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.

 • upadłość spółek handlowych

  Zajmujemy się sprawami dotyczącymi upadłości spółek handlowych. Udzielamy konsultacji poprzedzających powzięcie decyzji w tym zakresie, czuwamy nad dopełnieniem wszystkich wymogów formalnych dotyczących dokonania wymaganych przez prawo zgłoszeń i zawiadomień, pomagamy w prawidłowym przeprowadzeniu procedur prawnych z tym związanych.

 • rozwiązanie spółek handlowych

  Pomagamy w przeprowadzeniu procedury likwidacji spółek prawa handlowego. Począwszy od konsultacji w tym zakresie, poprzez przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów, obsługę prawną zgromadzeń wspólników, na których są podejmowane prawnie skuteczne decyzje, przeprowadzamy całą procedurę prawną aż do wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.

 • podwyższenie kapitału zakładowego

  Przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce, doradzamy w tym zakresie, zajmujemy się rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 • dopłaty w spółce handlowej

  Doradzamy w sprawie dopłat do kapitału zakładowego oraz przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty w celu wniesienia takich dopłat.

 • rozliczenia pomiędzy wspólnikami

  Nasi prawnicy, radcy prawni i adwokaci, doradzają w sprawach rozliczeń finansowych pomiędzy wspólnikami, w sprawach w których osiągnięcie kompromisu jest trudne, zamierzony skutek osiągamy na drodze postępowania sądowego.

 • wyłączenie wspólnika

  Zajmujemy się sprawami sądowymi związanymi z wyłączeniem wspólnika ze spółki na drodze sądowej. Sytuacje takie mają miejsce w przypadku działania wspólnika na szkodę spółki oraz braku jego zgody na dobrowolne lub „rozsądne” finansowo dla pozostałych wspólników „wyjście” ze spółki.

 • odpowiedzialność w spółce handlowej

  Prowadzimy sprawy sądowe przeciwko byłym członkom organów zarządzających w spółkach prawa handlowego z tytułu ich odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce. Nasi prawnicy, radcy prawni i adwokaci, doradzają w tym zakresie oraz występują przed sądami w tych sprawach.

 • spłata wspólnika

  Zajmujemy się sprawami dotyczącymi spłat wspólników w przypadku ich „wyjścia ze spółki, doradzamy w tym zakresie oraz przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty z tym związane.

 • zmiana umowy spółki

  Doradzamy w sprawach dotyczących zmian umowy spółki, przygotowujemy wszystkie dokumenty z tym związane oraz rejestrujemy zmiany umowy spółki (jeżeli przepisy tego wymagają jak w przypadku spółek kapitałowych) w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 • porozumienia wspólników

  Przygotowujemy pod względem formalnoprawnym wszystkie dokumenty w zakresie porozumień zawieranych pomiędzy wspólnikami zarówno w zakresie ich zgodności z prawem jak i interesów naszych klientów.

 • umowy pomiędzy spółką a członkiem zarządu

  Nasi prawnicy doradzają w sprawach związanych z umowami pomiędzy członkami zarządu a spółką oraz przygotowują wszystkie niezbędne dokumenty w tym zakresie pod kątem ich zgodności z przepisami prawa spółek handlowych oraz przepisami prawa podatkowego.

 • odpowiedzialność zarządu w spółce handlowej

  Zajmujemy się sprawami dotyczącymi odpowiedzialności zarządu w spółce handlowej. Doradzamy w tym zakresie oraz prowadzimy sprawy sądowe, tak cywilne jak i karne, z tym związane.

 • obsługa prawna zgromadzeń wspólników (akcjonariuszy)

  Nasi prawnicy, radcy prawni i adwokaci, prowadzą obsługę prawną zgromadzeń wspólników (akcjonariuszy) spółek kapitałowych. Przygotowujemy niezbędne dokumenty na zgromadzenia wspólników, czuwamy nad zgodnym z prawem przebiegiem takich zgromadzeń, dokonujemy niezbędnych rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym będących skutkiem uchwał podejmowanych w ich trakcie.