menu show/hide

RW Rakoczy & Wroński

Prawo autorskie jest jedną ze specjalizacji prawników Kancelarii Prawnej Rakoczy Wroński, w szczególności adwokata Waldemara Rakoczego , który zagadnieniami z zakresu prawa autorskiego oraz własności intelektualnej zajmuje się od wielu lat, a praca w Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego pozwoliła mu zdobyć niezbędną wiedzę do prowadzenia spraw z tej dziedziny.


Prowadzimy sprawy z zakresu prawa autorskiego, patentowego, znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji, reklamy, zajmujemy się naruszeniami dóbr osobistych oraz wizerunku w tym także karnymi aspektami tych naruszeń. Reprezentujemy podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne zarówno w postępowaniach sądowych, jak i pozasądowych.


Główna dziedzina naszych działań to doradztwo i ochrona oraz dochodzenie roszczeń w przypadku naruszenia praw autorskich. Pomagamy także w kwestiach autorskich praw majątkowych, autorskich praw osobistych, jak i ochrony wizerunku.


Kancelaria reprezentuje także podmioty gospodarcze w sporach z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi np. ZAiKS oraz przed Komisją Prawa Autorskiego przy Ministerstwie Kultury.

 

Oferujemy naszym klientom przygotowanie w prowadzonych przez nich firmach Planów Ochrony Własności Intelektualnej (POWI) lub Planów Wykorzystania Własności Intelektualnej (PWWI) w zależności od charakteru i zakresu prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Plany te przygotowujemy z uwzględnieniem specyfiki branż, których dotyczą. Plany te dają przewagę konkurencyjną na rynku, ułatwiają egzekwowanie płatności za wykonane usługi lub prace i zapobiegają potencjalnym roszczeniom z tytułu naruszenia (często w sposób nieświadomy) praw własności intelektualnej osób trzecich.


Zdobyte doświadczenie w toku prowadzonej działalności umożliwia nam udzielenie kompleksowej pomocy prawnej związanej z szeroko rozumianą własnością intelektualną, ochroną praw autorskich oraz dochodzeniem roszczeń w wyniku ich naruszenia.

 

Usługi prawne z zakresu prawa własności intelektualnej świadczone są w ramach wyodrębnionego organizacyjnie działu prawnego Kancelarii (www.kancelaria-rakoczy.pl)

 

Kontakt w sprawach z zakresu prawa autorskiego:


- adwokat Waldemar Rakoczy

 • prawo autorskie

  W zakresie prawa autorskiego zajmujemy się ochroną i dochodzeniem roszczeń w przypadku naruszenia praw autorskich m.in. utworów literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, materiałów reklamowych, utworów plastycznych, fonograficznych, wzornictwa przemysłowego, dzieł architektonicznych, muzycznych, scenicznych, audiowizualnych i wielu innych. Pomagamy także w kwestiach autorskich praw majątkowych, autorskich praw osobistych, jak i ochrony wizerunku.

 • prawo własności przemysłowej

  W zakresie prawa własności przemysłowej zajmujemy się sprawami dotyczącymi wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych towarów i topografii układów scalonych.
  Zajmujemy się dochodzeniem w imieniu naszych klientów roszczeń w przypadku stwierdzonego naruszenia przysługujących im praw wyłącznych, przygotowujemy oraz pomagamy w negocjowaniu umów, w tym umów przenoszących prawa oraz licencyjnych, a także służymy szeroką pomocą prawną (doradztwem prawnym) w tym zakresie.

 • ochrona dóbr osobistych i wizerunku

  Ze stanowiącym ważną dziedzinę zakresu działalności naszej Kancelarii Prawnej prawem własności intelektualnej nierozerwalnie wiążą się zagadnienia prawne związane z ochroną dóbr osobistych oraz wizerunku. Pomimo tego, że pierwsza z kategorii chroniona jest przepisami kodeksu cywilnego, druga zaś przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to obydwie częstokroć są ze sobą nierozerwalnie związane i mamy wówczas do czynienia z tzw. kumulatywną ochroną prawną. Pomagamy naszym mocodawcom, którymi w tym przypadku są zazwyczaj osoby fizyczne (ale nie tylko) i podejmujemy działania mające na celu eliminację naruszeń, a jeżeli już do nich doszło, usunięcie ich skutków oraz uzyskanie stosownej gratyfikacji finansowej dla naszych mocodawców od osoby (osób) odpowiedzialnych za naruszenie.

 • prawo prasowe

  W zakresie działalności naszej Kancelarii Prawnej mieszczą się także kwestie prawne objęte regulacją prawa prasowego, które uzupełnia pozostałe sfery naszej działalności, w tym w szczególności odnoszące się do ochrony dóbr osobistych oraz wizerunku, w sytuacjach pojawienia się publikacji prasowych dobra te naruszających. Doradzamy tak osobom, których prawa daną publikacją zostały naruszone jak i wydawcom prasowym.

 • prawo reklamy

  Pomagamy naszym klientom w sytuacjach, w których konkurenci dopuszczają się działań o charakterze marketingowym prowadząc reklamę niedozwoloną, stanowiącą czyn nieuczciwej konkurencji lub też wykorzystującą elementy reklamy naszych mocodawców (korzystanie z cudzej renomy), co wiąże się niejednokrotnie również z naruszeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.