menu show/hide

RW Rakoczy & Wroński

 

W.Rakoczy

Waldemar Rakoczy

adwokat, wspólnik

 

 

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po skończeniu studiów pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, później założył własną Kancelarię Prawną. Specjalizuje się w ochronie własności intelektualnej, w tym przemysłowej. Prowadzi sprawy z zakresu prawa autorskiego, patentowego, znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji, reklamy, zajmuje się naruszeniami dóbr osobistych oraz wizerunku w tym także karnymi aspektami tych naruszeń. Reprezentuje podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne w postępowaniach sądowych jak również zajmuje się pomocą prawną świadczoną w ramach doradztwa prawnego (konsultacje prawne oraz stała obsługa prawna).
Adwokat Waldemar Rakoczy jest członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej.

 • Publikacje

   W. Rakoczy: Instrumenty restrukturyzacji prywatyzacyjnej. PUG 1993 nr 1, s. 15-20.
  W. Rakoczy: Podmiotowy zakres stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym. PPH 1993, nr 15, s. 15-18.
  • W. Rakoczy: Zastosowanie instrumentów demonopolizacyjnych w restrukturyzacji gospodarki. PUG 1993, nr 11, s. 6-11.
  W. Rakoczy, J. Szwaja: Z zagadnień likwidacji i zbycia banku. PUG 1995, nr 11, s. 18-21.
  • W. Rakoczy, J. Szwaja: Obowiązki akcjonariusza - założyciela a likwidacja banku. PS 1995, nr 12. s. 11-13.
  • W. Rakoczy: Charakter prawny czynności skutkujących wyczerpaniem patentu. ZN UJ PWiOWI, 1995, z. 66, s. 99-107.
  • W. Rakoczy: Wyczerpanie patentu w nowym projekcie kodeksu ochrony własności przemysłowej. Nowator 1996, nr 1 s. 7-8.
  • W. Rakoczy: Wyczerpanie patentu. ZN UŚ 1996, nr 1, s. 22.
  • W. Rakoczy: Sprzeczność z prawem jako przesłanka czynu nieuczciwej konkurencji, ZN UJ PWiOWI Ks. Pamiątkowa, 1997, z. 69, s. 151-157.
  • W. Rakoczy, J. Szwaja: Wypłaty z zysku, Prawo Spółek 1997, nr 7-8, s. 59-61.
  • W. Rakoczy: Patenty [w:] Własność Intelektualna w Światowej Organizacji Handlu [WTO], pod red. J. Barty i R. Markiewicza, Kraków 1998, s. 79-94.
  • W. Rakoczy, I. Mika: Glosa do uchwały SN z dn. 28 sierpnia 1996 r., sygn. akt I PZP 17/96 (dot. pracowniczego projektu wynalazczego i oświadczenia j.g.u. o nie ubieganiu się o udzielenie patentu). OSP 199, nr 1, poz. 14.