menu show/hide

RW Rakoczy & Wroński


 • Restrukturyzacja prawna firm

   

  Przeprowadzamy restrukturyzację firm niezależnie od ich formy organizacyjno-prawnej.

   

  Celem restrukturyzacji jest poprawa funkcjonalności, zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności oraz ograniczenie ryzyka majątkowego i osobistego kapitału właścicielskiego oraz osób zarządzających.

   

  Restrukturyzację przeprowadzamy na płaszczyźnie:

  - prawa spółek,

  - prawa pracy,

  - strukturalnej firmy,

  - odpowiedzialności osobistej i majątkowej.

   

  Restrukturyzacja poprzedzona jest audytem firmy wskazującym obszary umożliwiające przeprowadzenie optymalnych zmian, po czym przeprowadzamy właściwe działania restrukturyzacyjne.

   

  W wyniku przeprowadzonych działań restrukturyzacyjnych otrzymujemy podmiot lub podmioty (jeżeli jest to wskazane) z optymalną strukturą organizacyjno-prawną, o lepszym sposobie zarządzania, mniejszymi kosztami funkcjonowania, lepszą ochroną zainwestowanego kapitału oraz zmniejszonym ryzykiem osobistym osób zarządzających.

   

  Restrukturyzujemy spółki prawa handlowego, spółdzielnie, fundacje i stowarzyszenia.

  Restrukturyzacja może dotyczyć małych podmiotów gospodarczych, jak i dużych, zatrudniających znaczną liczbę pracowników (w tym przypadku dużą rolę odrywa restrukturyzacja w płaszczyźnie prawa pracy).

   

  Kontakt z Kancelarią

   

 • Pomoc prawna w rozwiązaniu umów deweloperskich

   

  Nasza Kancelaria od wielu lat specjalizuje się w umowach deweloperskich. Pomagamy w zawieraniu oraz negocjowaniu takich umów, wyjaśniamy znaczenie poszczególnych zapisów umownych w celu ułatwienia wynegocjowania jak najkorzystniejszych warunków ich zawarcia ale także pomagamy w podjęciu działań prawnych związanych z ich rozwiązaniem lub odstąpieniem od już zawartej umowy deweloperskiej. Pomagamy także w podjęciu działań prawnych mających na celu rozliczenie finansowe umów deweloperskich w przypadku ich rozwiązania.

   

  Kontakt z Kancelarią

   

 • Upadłość konsumencka

   

  Mamy świadomość tego, że istniejąca sytuacja epidemiologiczna może wpłynąć na sytuację finansową osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i prowadzić do ich niewypłacalności. W takim przypadku, osoby fizyczne mogą skorzystać z procedury upadłości konsumenckiej, której celem jest redukcja lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności.

  Nasza Kancelaria kompleksowo zajmuje się sprawami związanymi z upadłością konsumenckąObszar tej praktyki obejmuje konsultacje prawne oraz przeprowadzenie pełnej procedury sądowej dotyczącej upadłości konsumenckiej, w szczególności przygotowanie wniosku, zdobycie koniecznych dokumentów i zastępstwo prawne przed Sądem.

   

  Kontakt z Kancelarią

   

 • Upadłość przedsiębiorcy

   

  Mamy świadomość tego, że istniejąca sytuacja epidemiologiczna może skutkować utratą płynności finansowej wielu przedsiębiorców, a niejednokrotnie prowadzić nawet do ich niewypłacalności. W świetle obowiązujących przepisów prawa, podmioty prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy lub przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia powstania niewypłacalności. Brak wniosku w terminie może rodzić odpowiedzialność cywilną, czy karną przedsiębiorcy lub członków organu odpowiadających za sprawy danego podmiotu.

   

  Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne w sprawach związanych z procedurą upadłościową spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek osobowych przewidzianych przez przepisy kodeksu spółek handlowych, a także jednoosobowych działalności gospodarczych. W tym obszarze zajmujemy się konsultacjami prawnymi w zakresie istnienia podstaw do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, przygotowaniem takich wniosków, zdobyciem koniecznych dokumentów, reprezentacją Klientów w postępowaniach dotyczących ogłoszenia upadłości.

    

  Kontakt z Kancelarią

   

 • Rozwiązywanie umów najmu

   

  Po wprowadzeniu w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii w związku z wystąpieniem koronowirusa (COVID-19) wiele branż z dnia na dzień utraciło swoje źródło dochodu. W chwili obecnej trudno jest przewidzieć jak długo będą stosowne obostrzenia w naszym kraju i w związku z tym nie sposób przewidzieć skali spowodowanych nimi strat.

   

  Zakaz prowadzenia działalności dotknął w szczególności najemców obiektów komercyjnych takich jak: restauracje, kawiarnie, kina, kluby, podmioty prowadzące działalność w handlu detalicznym (tekstylia, odzież, obuwie, meble, oświetlenie, RTV, AGD, księgarnie). Ma to ogromny wpływ na całą gospodarkę, płynność finansową, a od przetrwania tego okresu zależy jak wiele zamkniętych obecnie firm powróci na rynek. Zdajemy sobie sprawę z  ego, że oczekiwania najemców obiektów komercyjnych, którzy zaprzestali działalności sprowadzają się do tego, aby nie płacić czynszu i innych opłat za ten okres.

   

  Nasza Kancelaria obecnie świadczy usługi prawne w sprawach dotyczących rozwiązywania zawartych umów najmu lub zmiany ich warunków, w szczególności finansowych. Praktyka Naszej Kancelarii w tym zakresie obejmuje analizę sytuacji faktycznej i prawnej najemców obiektów komercyjnych, w tym analizę umów najmu, w szczególności pod kątem postanowień dotyczących siły wyższej, a także możliwości zmiany stosunku prawnego z uwagi na nadzwyczajną zmianę stosunków (rebus sic stantibus). Doradzamy i pomagamy Klientom w zakresie działań procesowych mających na celu zmianę obowiązków wynikających z umowy najmu, w szczególności poprzez wstrzymanie obowiązku płatności czynszu lub innych opłat wynikających z umowy najmu, obniżenia czynszu oraz takich opłat lub odroczenia płatności z tego tytułu.

   

  Kontakt z Kancelarią

 • Zwrot środków od biur podróży z tytułu niezrealizowanej usługi turystycznej

   

  Pomagamy naszym klientom w odzyskaniu opłaconych przez nich usług turystycznych niezrealizowanych lub które nie będą mogły być zrealizowane z powodu pandemii koronowirusa w przypadku odmowy przez biuro podróży ich zwrotu.

   

  Kontakt z Kancelarią

 • Szkolenie z zakresu prawa pracy - czas pracy

   

  Poniżej przedstawiamy prezentację z jednego ze szkoleń przeprowadzonych dla naszych klientów z zakresu prawa pracy.

   

  Czas pracy

 • Kosztorysy budowlane i projekty budowlane a prawo autorskie

  Kwestia objęcia kosztorysów budowlanych i projektów budowlanych (w tym projektów instalacji sanitarnych, C.O., elektrycznych) budzi coraz większe zainteresowanie naszych klientów.

   

  Na pierwszy rzut oka dokumentacja taka cechuje się brakiem twórczości, nie mniej jednak w wielu konkretnych wypadkach można znaleźć elementy świadczące o tym, iż mamy do czynienia z utworem w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dotyczy to tak kosztorysów budowlanych (w mniejszym zakresie) jak i dokumentacji projektowej (w większym). Obserwowane coraz większe zainteresowanie tą problematyką wśród naszych klientów potwierdza coraz większe znaczenie własności intelektualnej w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego i technologicznego.

   

  Kancelaria nasza dysponuje wewnętrznymi opracowaniami tego tematu powstałymi w wyniku analizy konkretnych sytuacji faktycznych w związku z czym jesteśmy w stanie pomóc osobom zainteresowanym tymi zagadnieniami na tle praktyki budowlanej.

   

  Kontakt z Kancelarią

   


 • Analiza umów deweloperskich

  Oferujemy kompleksową analizę umów związanych z obrotem nieruchomościami, w tym:

  - umów deweloperskich
  - umów przedwstępnych sprzedaży
  - umów przenoszących własność nieruchomości

  Po przesłaniu do nas projektu umowy, który otrzymali Państwo od dewelopera, skontaktuje się z Państwem prawnik z naszej Kancelarii w celu ustalenia zakresu zlecanych usług oraz ceny. W zależności od Państwa potrzeb, nasza pomoc może polegać m.in. na:

  - analizie umowy, wprowadzeniu proponowanych przez nas zmian,
  - wyjaśnieniu znaczenia poszczególnych zapisów i ocenie ryzyka (ustnie),
  - przeprowadzeniu negocjacji z deweloperem,
  - sporządzeniu kompleksowej opinii prawnej o umowie na piśmie.

  Cena uzależniona jest od objętości umowy oraz od rodzaju zleconych czynności.

   

  Kontakt z Kancelarią